Numer sprawy:
WPM.271.39.2023

Data założenia:
2023-09-15

Temat:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, naprawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego usytupwanych w pasie drogowym dróg gminnych, w tym tymczasowe oznakowanie dróg w rejonie cmentarzy w Wojkowicach

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 26 wrezśnia 2023r.