obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do zestalania pyłów i żużli dla Term Generation Sp. z o.o. na działce o nr ewidencyjnym 1096/17, przy ul. Gustawa Morcinka w Wojkowicach.