mgr Tomasz Szczerba

 
ul. Jana III Sobieskiego 290 a pokój nr 12
42-580 Wojkowice
tel.: (32) 769-50-66 wew. 11
Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:  
 • Organizowanie i kierowanie pracami Urzędu
 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz i kierowanie bieżącymi sprawami Gminy
 • Kierowanie polityką kadrową i płacową Urzędu oraz nadzór nad sprawami wynikającymi ze stosunku pracy
 • Przedkładanie Radzie projektów uchwał 
 • Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady
 • Nadzorowanie realizacji budżetu Miasta
 • Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
 • Podejmowanie decyzji majątkowych w zakresie zwykłego zarządu
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu
 • Ustalanie zakresów czynności w drodze zarządzenia dla Sekretarza i Skarbnika
 • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu
 • Kierowanie Obroną Cywilną na terenie miasta
 • Opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof
 • Składanie Radzie okresowych sprawozdań z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady
 • Udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji oraz upoważnień do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach
  z zakresu administracji publicznej

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
 • Wydziałem Polityki Miejskiej
 • Urzędem Stanu Cywilnego
 • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Gospodarowania Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
 • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Oświaty
 • Biurem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji

oraz nad jednostkami organizacyjnymi:

 • Centrum Usług Wspólnych
 • Żłobek Miejski ,,Figielkowo"
 • Przedszkole im ,,Przyjaciół Bajek"
 • Szkoła Podstawowa Nr 1
 • Szkoła Podstawowa Nr 3
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Placówka Wsparcia Dzienniego ,,Tlen"
 • Miejski Ośrodek Kultury
 • Miejska Biblioteka Publiczna