Komunikat Przewodniczącego  Rady Miasta Wojkowice dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Miasta Wojkowice raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

            Szanowni Państwo, informuję, iż w dniu 30 maja 2019 roku Burmistrz Miasta przedstawił Radzie Miasta Wojkowice  raport o stanie gminy w 2018r., który obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu.

Rada Miasta rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji w dniu 24 czerwca 2019r.o godzinie 15:00 w Urzędzie Miasta Wojkowice, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział  maksymalnie 15 mieszkańców Wojkowic. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miasta przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

             Mieszkaniec , który zechce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Wojkowice, pisemne zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie - wzór zgłoszenia stanowi załącznik do  niniejszej informacji.

Zgłoszenia mieszkańców Wojkowic do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Wojkowice , pokój 14 - Biuro Rady,  do dnia 21 czerwca do godz. 13.00.

           

 

           

Przewodniczący

Rady Miasta Wojkowice

Mateusz Mania