Zarządzenie Nr 23/2012

Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Wojkowice.
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisu art. 11 i n. ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1
Ustalić regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze  stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Wojkowice w brzmieniu określonym w załączniku nr 1do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Odpowiedzialnym za aktualizację regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędniczew Urzędzie Miasta Wojkowice jest Sekretarz Miasta Wojkowice.
§ 3
Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta Wojkowice/ kierownikom komórek równorzędnych.
§ 4
Uchylić Zarządzenie Nr 78/05 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 01.09.2005 r.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.