mgr Marek Skrobek

ul. Jana III Sobieskiego 290 a pokój nr 11
42-580 Wojkowice
tel.: (32) 769 50 66


e-mail: skarbnik@wojkowice.pl

Do zadań i kompetencji skarbnika należy w szczególności:

 • Przygotowanie założeń projektu budżetu Miasta wraz z objaśnieniami oraz innymi materiałami towarzyszącymi projektowi zgodnie z uchwałą Rady Miasta
 • Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta z zakresu budżetu, gospodarki finansowej i podatków
 • Prowadzenie gospodarki finansowej Miasta oraz rachunkowości jednostki
 • Opracowanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Miasta
 • Kontrola wykorzystania środków przekazanych z budżetu Miasta na realizację zadań innym podmiotom
 • Zapewnienie wewnętrznej kontroli operacji gospodarczych
 • Nadzór nad sporządzaniem projektów budżetów jednostek organizacyjnych oraz kontrola planów finansowych tych jednostek pod względem zgodności z uchwalonym budżetem.
 • Opracowywanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta
 • Zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń oraz spłaty zobowiązań
 • Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej
 •  Dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz informowanie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Opracowywanie przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej
 • Organizacja i kontrola obiegu dokumentów finansowych
 • Współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi w zakresie gospodarki finansowej Miasta w tym inicjowanie wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków finansowych
 • Nadzór finansowy nad funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych

 

Pod bezpośrednim nadzorem Skarbnika pozostaje: 

 • Wydział Finansowy