1. Konsultacje odbywać będą się w terminie od dnia 26 czerwca 2017 roku do dnia 10 lipca 2017 roku.
2. Konsultacje odbywać będą się w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta oraz w formie pisemnego zgłoszenia opinii i uwag. Termin Otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami zostanie podany na tablicy informacyjnej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta.

Uwagi  co do przedmiotowego projektu można będzie składać w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną na adres mail: m.klimek@wojkowice.pl, a.polak@wojkowice.pl
2) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice,
3) osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Wojkowice (adres jak w ust. 2 pkt 2 powyżej).
3. Formularz zgłoszenia opinii i uwag co do przedmiotowego projektu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.