1. Konsultacje odbywać będą się w terminie od dnia 14 czerwca 2017 roku do dnia 23 czerwca 2017 roku.
2. Konsultacje odbywać będą się w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta oraz w formie pisemnego zgłoszenia opinii i uwag. Termin Otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami zostanie podany na tablicy informacyjnej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta. Uwagi  co do przedmiotowego projektu można będzie składać w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną na adres mail: m.klimek@wojkowice.pl,
2) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice,
3) osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Wojkowice (adres jak w ust. 2 pkt 2 powyżej).