mgr Edyta Cichoń  

 
ul. Jana III Sobieskiego 290 a pokój nr 16
42-580 Wojkowice
tel.: (32) 760-20-96
Do zadań i kompetencji sekretarza należy w szczególności:  
 • Opracowywanie projektów zmian Regulaminu organizacyjnego
 • Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy dla Naczelników Wydziałów
 • Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawniania pracy Urzędu
 • Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań Urzędu.
 • Prowadzenie gospodarki etatami, prognozowanie ilościowego stanu zatrudnienia pracowników Urzędu oraz kierowanie tym procesem stosownie do potrzeb
 • Współdziałanie w opracowaniu projektów uchwał Rady Miasta w zakresie ich podstawy formalno – prawnej
 • Koordynacja czynności związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń o stanie majątkowym składanych do Burmistrza przez pracowników samorządowych gminy
 • Nadzór nad ochroną gmachu i zabezpieczeniem mienia Urzędu
 • Nadzorowanie działalności naczelników podległych wydziałów w zakresie spraw związanych z realizacją przez te wydziały określonych prawem zadań.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w tym właściwy obieg i zabezpieczenie dokumentów
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego
 • Nadzór i koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów

Pod bezpośrednim nadzorem Sekretarza miasta pozostają:

 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Spraw Obywatelskich