Sekretarz Miasta

mgr Edyta Cichoń 
 
ul. Jana III Sobieskiego 290 a pok. nr 16
42-580 Wojkowice
tel.: (32) 760-20-96 w. 29
Do zadań i kompetencji sekretarza należy w szczególności: 
 • Opracowywanie projektów zmian Regulaminu organizacyjnego
 • Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy dla Naczelników Wydziałów
 • Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawniania pracy Urzędu
 • Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań Urzędu.
 • Prowadzenie gospodarki etatami, prognozowanie ilościowego stanu zatrudnienia pracowników Urzędu oraz kierowanie tym procesem stosownie do potrzeb
 • Współdziałanie w opracowaniu projektów uchwał Rady Miasta w zakresie ich podstawy formalno – prawnej
 • Koordynacja czynności związanych z realizowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń o stanie majątkowym składanych do Burmistrza przez pracowników samorządowych gminy
 •  Nadzór nad ochroną gmachu i zabezpieczeniem mienia Urzędu
 • Nadzorowanie działalności naczelników podległych wydziałów w zakresie spraw związanych z realizacją przez te wydziały określonych prawem zadań.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w tym właściwy obieg i zabezpieczenie dokumentów
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego
 •   Nadzór i koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów
 • Pod bezpośrednim nadzorem Sekretarza miasta pozostają:
     - Wydział Organizacyjny.
     - Wydział Spraw Obywatelskich.