Urząd Miasta Wojkowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://wojkowice.bip.net.pl/  *Test*

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-29.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-02-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie

- podwyższony kontrast
- możliwość powiększania wielkości liter na stronie
- mapa strony


W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres sekretariat@wojkowice.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.
 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej (BIP) prosimy o kontakt pod adresem mailowym l.kacperski@wojkowice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 327602086 wew. 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Wojkowice uprzejmie informuje, że 3 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul Jana III Sobieskiego 290A. W celu umożliwienia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami na teren Urzędu Miasta Wojkowice zlokalizowanym przy wejściu głównym podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.