KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – zwanego dalej w skrócie „RODO” (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r. Nr 119) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Urzędu Miasta Wojkowice z siedzibą pod adresem: ul. Jana III Sobieskiego 290a, kod pocztowy 42-580 Wojkowice, dane kontaktowe: tel. 32 769 50 66, e-mail: sekretariat@wojkowice.pl

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@wojkowice.pl  numerem telefonu: 32 769 50 79 oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych bądź zleconych zgodnie z przepisami prawa Miastu Wojkowice, w szczególności określonych w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących Miastu Wojkowice uprawnień, bądź spełnienia przez Miasto Wojkowice obowiązków określonych wskazanymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej na zasadzie art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

2.       Przetwarzanie może być również niezbędne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3.       Mogą wystąpić również sytuacje, w których na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub okres wskazany przepisami prawa.

2.       Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wskazany jest przede wszystkim w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

1.       Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora w zakresie swoich danych osobowych:

a)       dostępu do ich treści;

b)      sprostowania (poprawienia);

c)       usunięcia;

d)      ograniczenia przetwarzania;

e)       przenoszenia.

2.      Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

1.       W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do nie wyrażenia zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2.       Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do chwili jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENAI SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe Pani/Pana są lub będą przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.       W przypadku istnienia obowiązku ustawowego, niepodanie swoich danych osobowych może spowodować brak możliwości zrealizowania zadania ustawowego, co wobec Pani/Pana może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2.       W sytuacji wymogu umownego niepodanie przez Panią/Pana swoich danych spowoduje brak możliwości wykonania takiej umowy.

3.       W razie, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, brak Pani/Pana danych stanowić będzie przeszkodę zawarcia takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.