Wydziały i komórki organizacyjne Urzędu mieszczące się w budynku
przy ul. Jana III Sobieskiego 290 a


Wydział Organizacyjny 

 

Naczelnik Wydziału

 

Nr pokoju

15

Nr telefonu

32-7602095 w.16, 36

e-mail

kadry@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

 * potwierdzanie własnoręczności podpisu
 * prowadzenie zbioru przepisów prawnych
 * sprawy kadrowe
 * sprawy administracyjno-gospodarcze budynku urzędu

Wydział Spraw Obywatelskich 

Naczelnik Wydziału

mgr Grażyna Truszkiewicz

Nr pokoju

8

Nr telefonu

32-7602088 w. 28, 38

e-mail

wso@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

 * ewidencja ludności
 * zameldowania i wymeldowania
 * dowody osobiste
 * ewidencja działalności gospodarczej
 * zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 * wydawanie zgody na organizowanie imprez masowych 


Wydział Finansowy

 

Naczelnik Wydziału

 

Nr pokoju

3

Nr telefonu

32-7602083; 32-7602085 w. 23, 25

e-mail

skarbnik@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

 * wymiar i pobór podatków
 * prowadzenie rachunkowości budżetowej
 * obsługa kasowa
 * przyjmowanie opłaty skarbowej


 

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Lokalami

Naczelnik Wydziału
 mgr Ilona Nowak
Nr pokoju
4, 6
Nr telefonu
32-7602093; 32-7602094 w. 24 lub 34
e-mail
Zakres prowadzonych spraw

 * opracowywanie, koordynacja i nadzór nad realizacją inwestycji związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną, paliwa 

 * utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego 
 * zbiorowa komunikacja autobusowa
 * inwestycje, remonty obiektów komunalnych  oraz  infrastruktury technicznej realizowanych przez gminę
 * drogi - sprawy z zakresu planowania,budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony, dla których zarządcą jest gmina
 * nadzór nad handlem ulicznym i pobór opłaty targowej
 * utrzymanie zieleni miejskiej
 * nadzór nad obiektami sportowymi
w zakresie ochrony środowiska
 * sprawy z zakresu gospodarki odpadami
 * ochrona środowiska i utrzymanie zieleni
 * wydawanie decyzjio  środowiskowych uwarunkowaniach na
    realizację  przedsięwzięcia
 * prowadzenie publicznego dostępnego wykazu danych
    zawierających informacje o środowisku
 * prowadzenie spraw związanych z rejestrem działalności
    regulowanej
 * organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 * wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli i utrzymanie
    psa rasy uznanej za agresywną

 Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

mgr Anna Zakrzewska-Zamora

Nr pokoju

17

Nr telefonu

32-7602097 w. 17

e-mail

usc@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

 * rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów
 * sporządzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego
 * wydawanie dycyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk

 
Wydział Polityki Miejskiej
 

 

Naczelnik Wydziału mgr Justyna Cieślińska-Potrawa

Nr pokoju

1, 9

Nr telefonu

32-7602086 w. 15, 21

e-mail

promocja@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

 * przygotowanie  wniosków aplikacyjnych do projektów

 * zarządznie administracyjne projekt

 * realizacja zadań w ramach projektów finansowanych
    z funduszy unijnych i pomocowych  

 * opracowanie strategii i kierunków rozwoju miasta

 * promocja gminy

 * prowadzenie rejestru instytucji kultury

 * kształtowanie strategii promocji gminy

 * współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Rady Miasta

Główny specjalista

Izabela Sitko

Nr pokoju

14

Nr telefonu

32-7602089 w. 14

e-mail

radamiasta@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

* obsługa administracyjna Rady Miasta


Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji

lokalizacja - Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 211b

 

Pełnomocnik

Inspektor - mgr Ryszard Skowroński

Adres

42-580 Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 211 b

Nr telefonu

32-7695079

e-mail

p.h@wojkowice.pl

Zakres prowadzonych spraw

 * ochrona informacji niejawnych
 * planowanie i realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania 
    kryzysowego
 * współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych
    w zakresie zabezp[ieczenia przeciwpożarowego

    zgromadzeń i zbiórek publicznych

SAMODZIELNE STANOWISKO DS.GEODEZJI
I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Inspektor Aneta Polak

Nr pokoju

7

Nr telefonu

32-7602087 w. 27

e-mail

a.polak@wojkowice.pl


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Inspektor Izabela Wojtasz

Nr pokoju

7

Nr telefonu

32-7602087 w. 27

e-mail

i.wojtasz@wojkowice.pl


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OŚWIATY

Inspektor mgr Edyta Hudala

Nr pokoju

Gimnazjum w Wojkowicach, ul. Sobieskiego 211a - Centrum Usług Wspólnych

Nr telefonu

32-760-20-98 wew. 78

e-mail

oswiata@wojkowice.pl