Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wojkowice - Urząd Miasta w Wojkowicach

Kolorowy pasek

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - informacje dla pracodawców.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (formularz znajduje się w załącznikach), po spełnieniu następujących warunków:

1. Pracodawca musi  zawrzeć  umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

2. Osoba prowadząca przygotowanie zawodowe młodocianego musi posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia takiego przygotowania (zgodne z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania).

3. Młodociany musi zdać egzamin kończący naukę lub przyuczenie zgdodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagane dokumenty:

Uwaga: kopie lub odpisy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 1, 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacjedo prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.

3. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy.

4. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

5. Kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.

6. Kopia dyplomu lub świadectwa albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika.

8. Wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS, w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności.

9. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.

10. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

11. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Terminy składania dokumentow i załatwienia sprawy :

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

2.  Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy powinno nastapić nie później niz w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania, w trybie odwoławczym - w ciągu miesiąca od otrzymania odwołania.

Kwoty dofinansowania (zgodnie z ustawą o systemie oświaty, art.122):

1. W przypadku nauki zawodu do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia był krótszy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z art.122 ust.11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracownikow stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 352z 24.12.2013 , str.9)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środkow Funduszu Pracy.

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Wojkowice pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Wojkowice, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem równiż właściwą izbę rzemieślniczą, co umożliwi zaplanowaie wysokości środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.

 

Załączniki

Wniosek o dofinansowanie młodocianych pracowników (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-1 (140.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie_o_otrzymaniu_de_minimis (129.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o zawarciu umowy (15.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Kamil Pycela
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Pycela
Data wprowadzenia:2017-09-05 08:58:51
Opublikował:Kamil Pycela
Data publikacji:2017-09-05 08:58:47
Ostatnia zmiana:2017-11-02 08:55:18
Ilość wyświetleń:283

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij